میراث جهانی زیر ذره‌بین

بخش قدیمی شهر کوییدلین بورگ