میراث جهانی زیر ذره بین

میراث واقع در اطراف خیابان آلپ